Download the Latin Emagazine App
Twitter Latin Emagazine
Facebook Latin Emagazine
       
       
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
   

 
 
Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze website is een product van Salsa Info. Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Salsa Info niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Salsa Info aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of (on)bereikbaarheid van de site.

Copyright
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Salsa Info.
Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Salsa Info is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.
Deze website bevat afbeeldingen, die gedeeltelijk zijn aangeleverd door derden. Volgens onze informatie zijn deze rechtenvrij. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn, dan verzoeken we de betreffende persoon/instantie contact met ons op te nemen. De afbeeldingen zullen dan zonodig worden verwijderd.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Salsa Info, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Salsa Info is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Informatie van derden
De op deze site geplaatste informatie die van derden afkomstig is, geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Salsa Info is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, noch voor de toegang tot of de informatie op enige site die is gelinkt van of naar deze site.

Frames
Het is niet toegestaan deze site te framen.